Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dane a poplatky

Správne poplatky

Všeobecná správa  
- osvedčenie podpisu na listine, za každý podpis 2,00 €
- osvedčenie listín, za každú aj začatú stranu - v slovenskom jazyku 2,00 €
- osvedčenie listín, za každú aj začatú stranu - v českom jazyku 3,00 €
- overenie správnych údajov, v žiadosti výpis z reg. trestov 2,00 €
- vydanie potvrdenia o trvalom/prechodnom pobyte 7,00 €

 

Pôdohospodárstvo  
Vydanie rybárskeho lístka štátnym občanom SR:  
- týždenný 3,00 €
- mesačný 5,00 €
- ročný 10,00 €
- trojročný 25,00 €

 

Stavebná správa  
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia  
o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia  
- pre fyzickú osobu 40 €
- pre právnickú osobu 100 €
Žiadosť o stavebné povolenie  
- na stavbu rodinného domu 50 €
- na stavbu bytového domu 200 €
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre:  
- právnickú osobu 100 €
- fyzickú osobu 30 €
Ohlásenie jednoduchej stavby pre  
- právnickú osobu 50 €
- fyzickú osobu 20 €
Ohlásenie drobnej stavby (za každý objekt), stavebných úprav  
a udržiavacích prác pre  
- právnickú osobu 30 €
- fyzickú osobu 10 €
Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby 10 €
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia  
- bytový dom 120 €
- rodinný dom 35 €
Žiadosť o povolenie na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním 30 €
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (za každý objekt) - právnická osoba 50 €
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (za každý objekt) - fyzická osoba 20 €
Žiadosť o povolenie terénnych úprav - právnická osoba 100 €
Žiadosť o povolenie terénnych úprav - fyzická osoba 20 €

 

Stavebná správa  
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená trojnásobok sadzby
po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore  
so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby  

 

SADZOBNÍK   ÚHRAD  vyberaných  Obcou  Blažovce  od  1.1.2024

Druh poplatku

poplatok

Použitie kultúrneho domu

 

Použitie  KD  na pohreb - nebývajúci

20 €/deň

Použitie KD na svadbu, oslavu - domáci

      - nebývajúci

15 €/deň

25 €/deň

Použitie KD pre PO, volebné zhromaždenia

15 €/hod.

Použitie KD FO+PO za účelom zisku do 4 hod.

50 €

Použitie zasadačky OcÚ

 

Použitie zasadačky + kuchynka - domáci

20 €/deň

Použitie zasadačky + kuchynka - nebývajúci

40 €/deň

Použitie zasadačky + kuchynka pre FO, PO,  pol. strana, hnutie  pri mítingoch

20 €/hodina

Zasadačka + kuchynka pri akcii za účelom zisku do 4 hod.

30 €

Ostatné poplatky

 

Zapožičanie  riadu

0,05 €/ks

Zapožičanie obrusov (pri vrátení musia byť opraté a vyžehlené)

0,50 €/ks

Zapožičanie stola

1 €/ks

Zapožičanie stoličky

0,50 €/ks

Za  vyhlásenie  v miestnom rozhlase – počas úrad. hodín

                                                                     mimo úrad. hodín

3 €

5 €

 

Za vyhlásenie pri jubileu, svadbe

3 €

Za zvonenie pri výročí úmrtia

2 €

Rozposlanie SMS správy občanom

5 €/1 SMS

Za prepožičanie jedného hrobového miesta na miestnom cintoríne na umiestnenie detského hrobu a urnového hrobu

5 €/10 rokov

Za prepožičanie jedného hrobového miesta (jednohrob) na miestnom cintoríne na umiestnenie hrobu dospelého  je stanovený  poplatok

10 €/10 rokov

Za prepožičanie dvojitého hrobového miesta (dvojhrob) na miestnom cintoríne na umiestnenie hrobu dospelých  je stanovený  poplatok

20 €/10 rokov

Púšťanie v MR nosičov k voľbám

3 € jedno pustenie

ZA  KOPÍROVANIE – A4 – jednostranne

                                    A4 – obojstranne

                                    A3 – jednostranne

                                    A3 – obojstranne

                                    A4- jednostranne farebne

                                    A4-obojstranne farebne

0,10 €

0,15 €

0,20 €

0,24 €

0,25 €

0,50 €

Laminovanie A4  (bez laminovanej strany)

0,50 €

Schválené uznesením  obecného  zastupiteľstva  v Blažovciach  č. 39/2023.